Šta je portfolio menadžment

Tesla Capital kao investiciono društvo nudi uslugu upravljanja portfoliom.
Portfolio menadžer savetuje klijente o kupovini i prodaji akcija, derivate ili drugih vrsta hartija od vrednosti i takođe kupuje ili prodaje hartije od vrednosti u ime klijenta.

Kao klijenti Tesla Capitala možete izabrati željeni nivo upravljanja vašim investicijama. Na raspolaganju vam stoje dve različite opcije koje možete izabrati na donjim tabovima.

Vrste portfolio menadžmenta (PM)

Odluku o izboru hartija od vrednosti kao i odluku o kupovini i prodaji hartija od vrednosti donosi portfolio menadžer.

Naloge za trgovanje takođe ispostavlja portfolio menadžer.

Investitor na osnovu saveta portfolio menadžera ili na bazi svojih preferencija donosi odluku o trgovanju samostalno.

Naloge za trgovanje ispostavlja portfolio menadžer na bazi instrukcija investitora.

Portfolio menadžeru možete u ovom paketu dati i instrukciju koju hartiju, koju količinu i u kom cenovnom spredu želite da kupite/prodate. Portfolio menadžer u skladu sa Vašim instrukcijama u Vaše ime na dnevnom nivou ispostavlja naloge za trgovanje.

Naknade za pm upravljanje

PM usluge mogu imati fiksnu naknadu, učešće u profitu (success fee), ili hibridni sistem naknada. Fiksni sistem naknade - portfolio menadžer za svoje usluge naplaćuje kvartalno ugovorenu fiksnu naknadu. Ona se utvrđuje ne zavisno od prinosa koji generiše vaš portfolio. Sistem naknada učešće u profitu (success fee), portfolio menadžer naplaćuje naknadu koja predstavlja procenat od prinosa koji generiše portfolio. Hibridni sistem naknada predstavlja kombinaciju predhodna dva sistema.

Login

TRGUJ BELEX

Trgujte na Belexu na najlakši način

TRGUJ SVET

Trgujte preko najboljeg online brokera na svetu

KLIJENT

Postanite klijent na upravljanju